Myocardial oedema in an 8-year-old Chinese boy with Idiopathic systemic capillary leak syndrome

Idiopathic systemic capillary leak syndrome (ISCLS) is rare, and there has been about 32 cases reported in children worldwide since this disorder was first described in 1960. Clinical guidelines on the management approach stemming from robust scientific evidence are lacking. | Myocardial oedema in an 8-year-old Chinese boy with Idiopathic systemic capillary leak syndrome

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
103    31    2    08-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.