Predictors of treatment failure, time to switch and reasons for switching to second line antiretroviral therapy in HIV infected children receiving first line anti-retroviral therapy at a Tertiary Care Hospital in Ethiopia

Treatment failure and delay in switching to second line regimen are major concerns in the treatment of HIV infected children in a resource limited setting. The aim of this study was to determine the prevalence and predictors of first line antiretroviral therapy (ART) regimen failure, reasons and time taken to switch to second line antiretroviral (ARV) medications after treatment failure among HIV-infected children. | Predictors of treatment failure, time to switch and reasons for switching to second line antiretroviral therapy in HIV infected children receiving first line anti-retroviral therapy at a Tertiary Care Hospital in Ethiopia

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
209    155    2    11-06-2023
111    35    1    11-06-2023
207    271    2    11-06-2023
5    26    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.