A systematic review of the diagnostic accuracy of Loop-mediated-isothermal AMPlification (LAMP) in the diagnosis of invasive meningococcal disease in children

The early recognition of meningococcal disease in children is vital. During the prodrome however, meningococcal infection presents similarly to many self-limiting viral infections. This mandates a cautious approach with many children receiving unnecessary broad-spectrum parenteral antibiotics. | A systematic review of the diagnostic accuracy of Loop-mediated-isothermal AMPlification (LAMP) in the diagnosis of invasive meningococcal disease in children

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    133    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.