Nonsynostotic plagiocephaly: A child health care intervention in Skaraborg, Sweden

Thirty-eight intervention group nurses were educated about nonsynostotic plagiocephaly and asked to follow guidelines; 18 control group nurses were not. In a longitudinal single-blinded clinical intervention, parents brought infants to well-child visits according to the national schedule. | Nonsynostotic plagiocephaly: A child health care intervention in Skaraborg, Sweden

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
55    270    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.