Quality of care and suspected developmental delay among children aged 1–59 months: A cross-sectional study in 8 counties of rural China

The data about quality of care of more than 70 countries were available from UNICEF but little was known about China. We examined the status about quality of care and explored its associations with developmental outcomes in Chinese children. | Quality of care and suspected developmental delay among children aged 1–59 months: A cross-sectional study in 8 counties of rural China

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    31    2    08-06-2023
66    138    2    08-06-2023
120    556    24    08-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.