Time-to-recovery from severe acute malnutrition in children 6–59 months of age enrolled in the outpatient treatment program in Shebedino, Southern Ethiopia: A prospective cohort study

In Ethiopia uncomplicated severe acute malnutrition (SAM) is managed at health posts level through the outpatient therapeutic program (OTP). Yet, evidence on the treatment success rate of the program is scarce. | Time-to-recovery from severe acute malnutrition in children 6–59 months of age enrolled in the outpatient treatment program in Shebedino, Southern Ethiopia: A prospective cohort study

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
93    4    1    23-09-2021
83    16    1    23-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.