Phase I clinical study of oral olaparib in pediatric patients with refractory solid tumors: Study protocol

There is no established standard chemotherapy for recurrent pediatric solid tumors such as neuroblastoma and sarcoma. Since some of these tumor cells show dysfunctions in homologous recombination repair, the goal is to conduct a phase I study of olaparib, a poly(ADP-ribose) polymerase inhibitor. | Phase I clinical study of oral olaparib in pediatric patients with refractory solid tumors: Study protocol

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.