Deciphering risk factors for blood stream infections, bacteria species and antimicrobial resistance profiles among children under five years of age in NorthWestern Tanzania: A multicentre study in a cascade of referral health care system

Blood stream infections (BSIs) cause a complex cascade of inflammatory events, resulting in significant morbidity and mortality in children in Tanzania. This study was designed to delineate circulating bacterial species, antimicrobial resistance (AMR) profiles and risk factors for BSIs and mortality among children in the cascade of referral health care facilities so as to guide comprehensive BSIs management. | Deciphering risk factors for blood stream infections, bacteria species and antimicrobial resistance profiles among children under five years of age in NorthWestern Tanzania: A multicentre study in a cascade of referral health care system

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.