Distribution of distinct subsets of circulating T follicular helper cells in Kawasaki disease

Kawasaki disease (KD) is an acute febrile vasculitis that primarily affects children. Previous studies have shown that both innate and adapt immune systems are involved in the immunopathogenesis of KD. | Distribution of distinct subsets of circulating T follicular helper cells in Kawasaki disease

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.