Lessons from a patient with cardiac arrest due to massive pulmonary embolism as the initial presentation of Wilms tumor: A case report and literature review

Finding an abdominal mass or hematuria is the initial step in diagnosing Wilms tumor. As the first manifestation of Wilms tumor, it is exceedingly rare for pulmonary tumor embolism to present with cardiac arrest. | Lessons from a patient with cardiac arrest due to massive pulmonary embolism as the initial presentation of Wilms tumor: A case report and literature review

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.