Prevalence and burden of illness of treated hemolytic neonatal hyperbilirubinemia in a privately insured population in the United States

Prevalence of hemolytic neonatal hyperbilirubinemia (NHB) is not well characterized, and economic burden at the population level is poorly understood. This study evaluated the prevalence, clinical characteristics, and economic burden of hemolytic NHB newborns receiving treatment in . real-world settings. | Prevalence and burden of illness of treated hemolytic neonatal hyperbilirubinemia in a privately insured population in the United States

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.