The evolving epidemiology of rotavirus A infection in Brazil a decade after the introduction of universal vaccination with Rotarix

Brazil introduced the monovalent rotavirus vaccine (Rotarix®) in 2006. This study aimed to assess the epidemiology and genotype distribution of species-A rotavirus (RVA) in Brazil, comparing the pre- and postvaccination periods. | The evolving epidemiology of rotavirus A infection in Brazil a decade after the introduction of universal vaccination with Rotarix

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
135    45    4    09-06-2023
11    252    2    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.