Reliability and accuracy of smartphones for paediatric infectious disease consultations for children with rash in the paediatric emergency department

Smartphones and associated messaging applications have become the most common means of communication among health care workers and the general population. The aim of this study was to evaluate the reliability and accuracy of smartphones for the diagnosis of rash in children admitted to emergency departments during the night shift. | Reliability and accuracy of smartphones for paediatric infectious disease consultations for children with rash in the paediatric emergency department

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    71    2    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.