Performance characteristics of a local triage tool and internationally validated tools among under-fives presenting to an urban emergency department in Tanzania

A number of region-specific validated triage systems exist; however very little is known about their performance in resource limited settings. We compare the local triage tool and internationally validated tools among under-fives presenting to an urban emergency department in Tanzania. | Performance characteristics of a local triage tool and internationally validated tools among under-fives presenting to an urban emergency department in Tanzania

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    10    1    11-06-2023
100    37    1    11-06-2023
259    45    3    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.