First experience with Tolvaptan for the treatment of neonates and infants with capillary leak syndrome after cardiac surgery

Postoperative fluid management in critically ill neonates and infants with capillary leak syndrome (CLS) and extensive volume overload after cardiac surgery on cardiopulmonary bypass is challenging. | First experience with Tolvaptan for the treatment of neonates and infants with capillary leak syndrome after cardiac surgery

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.