Structured on-the-job training to improve retention of newborn resuscitation skills: A national cohort Helping Babies Breathe study in Tanzania

Newborn resuscitation is a life-saving intervention for birth asphyxia, a leading cause of neonatal mortality. Improving provider newborn resuscitation skills is critical for delivering quality care, but the retention of these skills has been a challenge. | Structured on-the-job training to improve retention of newborn resuscitation skills: A national cohort Helping Babies Breathe study in Tanzania

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.