Infant mortality in Brazil attributable to inborn errors of metabolism associated with sudden death: A time-series study (2002–2014)

The literature suggests that to 6% of infants who die unexpectedly may have had a metabolic disorder. At least 43 different inborn errors of metabolism (IEMs) have been associated with sudden death (SUDI). To date, the frequency of IEM-associated SUDI has not been studied in Brazil. | Infant mortality in Brazil attributable to inborn errors of metabolism associated with sudden death: A time-series study (2002–2014)

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.