A 10-year-old boy with dyspnea and hypoxia: Abernathy malformation masquerading as pulmonary arteriovenous fistula

Abernethy malformation is an extremely rare congenital malformation characterised by an extrahepatic portosystemic shunt. Children with Abernathy malformation can develop hepatopulmonary syndrome (HPS) with pulmonary arteriovenous fistulas (PAVF) or pulmonary hypertension. | A 10-year-old boy with dyspnea and hypoxia: Abernathy malformation masquerading as pulmonary arteriovenous fistula

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.