Endocrine and metabolic complications in children and adolescents with Sickle Cell Disease: An Italian cohort study

Children with Sickle Cell Disease (SCD) show endocrine complications and metabolic alterations. The physiopathology of these conditions is not completely understood: iron overload due to chronic transfusions, ischemic damage, and inflammatory state related to vaso-occlusive crises may be involved. | Endocrine and metabolic complications in children and adolescents with Sickle Cell Disease: An Italian cohort study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
178    21    1    11-06-2023
1    27    2    11-06-2023
28    36    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.