Impact of birthweight on health-care utilization during early childhood – a birth cohort study

Comprehensive data are needed to evaluate the burden of low birthweight. Analysis of routine data on health-care utilization during early childhood were used to test the hypothesis that infants with low birthweight have (i) increased inpatient health-care utilization, (ii) higher hospital costs and (iii) different morbidity pattern in early childhood when compared with normal birthweight infants. | Impact of birthweight on health-care utilization during early childhood – a birth cohort study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
213    24    1    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.