The prevalence of premature thelarche in girls and gynecomastia in boys and the associated factors in children in Southern China

To investigate the prevalence and risk factors of premature thelarche (PT) in girls and gynecomastia (GM) in boys in Southern China. | The prevalence of premature thelarche in girls and gynecomastia in boys and the associated factors in children in Southern China

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    25    2    11-06-2023
12    26    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.