Macronutrient content of pooled donor human milk before and after Holder pasteurization

Donor human milk (DHM) is the best alternative for preterm infants when their own mother’s milk is unavailable. DHM should be pasteurized to guarantee microbiological safety; however, this process can influence the macronutrient content. | Macronutrient content of pooled donor human milk before and after Holder pasteurization

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    46    2    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.