A case report of a teenager with severe hand, foot, and mouth disease with brainstem encephalitis caused by enterovirus 71

This case indicates that EV71 infection may cause HFMD in teenagers with potentially severe neurological involvement. Clinicians should be aware of the possibility of HFMD occurring in adults and teenagers as prompt treatment could be life-saving in these patients. | A case report of a teenager with severe hand, foot, and mouth disease with brainstem encephalitis caused by enterovirus 71

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.