Cross-sectional associations of objectively assessed sleep duration with physical activity, BMI and television viewing in German primary school children

The global incidence of overweight and obesity has increased dramatically among children and adolescents over the past decades. Insufficient sleep duration and physical inactivity are known risk factors for overweight and obesity in children. | Cross-sectional associations of objectively assessed sleep duration with physical activity, BMI and television viewing in German primary school children

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    41    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.