Gastric MALT lymphoma presented with primary perforation in an adolescent: A case report

Primary lymphomas of the gastrointestinal tract are rare, accounting for only 1 to 4% of malignancies arising in the stomach, small intestine, or colon. The stomach is the most common extranodal site of lymphoma and gastric mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma accounts for 40% of primary gastric lymphoma. | Gastric MALT lymphoma presented with primary perforation in an adolescent: A case report

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.