EIF2AK3 novel mutation in a child with early-onset diabetes mellitus, a case report

Wolcott-Rallison syndrome (WRS) is caused by a biallelic mutation in the gene encoding eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 3 (EIF2AK3) on chromosome . This condition is characterized by permanent early-onset diabetes mellitus, epiphyseal dysplasia, and hepatic dysfunction. | EIF2AK3 novel mutation in a child with early-onset diabetes mellitus, a case report

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
123    34    2    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.