A case report of tinea capitis in infant in first year of life

The infant patient was treated with griseofulvin for 2 months. However, 15 days later at the end of treatment he presented with a single vesicle positive for M. canis. Griseofulvin therapy continued for another month. After 3 months of follow-up, no recurrence was observed. | A case report of tinea capitis in infant in first year of life

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.