Adherence to long-term use of reninangiotensin II-aldosterone system inhibitors in children with chronic kidney disease

Although renin-angiotensin II-aldosterone system inhibitor (RASI) use for renal protection is welldocumented, adherence to RASI therapy in the pediatric population is unclear. This study aimed to evaluate patient characteristics associated with adherence to chronic RASI use in patients with childhood chronic kidney disease (CKD). | Adherence to long-term use of reninangiotensin II-aldosterone system inhibitors in children with chronic kidney disease

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    20    2    11-06-2023
167    33    1    11-06-2023
84    20    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.