Hb Knossos (HBB: c.82G > T), β-globin CD 5 (−CT) (HBB: c.17_18delCT) and δ-globin CD 59 (−a) (HBD: c.179delA) mutations in a Syrian patient with β-thalassemia intermedia

Beta thalassemia (β-thal) is an inherited hemoglobin disorder characterized by reduced synthesis of the hemoglobin that results in microcytic hypochromic anemia. β-Thalassemia intermedia (TI) is a clinical term of intermediate gravity between the carrier state and β-thalassemia major (β -TM). | Hb Knossos (HBB: > T), β-globin CD 5 (−CT) (HBB: ) and δ-globin CD 59 (−a) (HBD: ) mutations in a Syrian patient with β-thalassemia intermedia

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
106    11    1    11-06-2023
168    72    1    11-06-2023
2    26    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.