A de novo ANK1 mutation associated to hereditary spherocytosis: A case report

Hereditary spherocytosis (HS) is a type of hemolytic anemia caused by abnormal red cell membrane skeletal proteins with few unique clinical manifestations in the neonate and infant. An ANK1 gene mutation is the most common cause of HS. | A de novo ANK1 mutation associated to hereditary spherocytosis: A case report

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.