Breastfeeding and vitamin D supplementation reduce the risk of Kawasaki disease in a German populationbased case-control study

In Kawasaki disease (KD), a vasculitis of unknown etiology, the most serious complication is the development of coronary artery aneurysm (CAA). To date, the exact pathomechanism of KD is unknown. Both environmental and genetic factors seem to be associated with the development of the disease. | Breastfeeding and vitamin D supplementation reduce the risk of Kawasaki disease in a German populationbased case-control study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.