Effect of maternal smoking in pregnancy and childhood on child and adolescent sleep outcomes to 21 years: A birth cohort study

The effects of prenatal maternal smoking have been studied extensively, however little research has examined the effects of prenatal exposure to maternal smoking on offspring sleep, particularly over several developmental periods. | Effect of maternal smoking in pregnancy and childhood on child and adolescent sleep outcomes to 21 years: A birth cohort study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.