Practice variation in anti-epileptic drug use for neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy among regional NICUs

While intercenter variation (ICV) in anti-epileptic drug (AED) use in neonates with seizures has been previously reported, variation in AED practices across regional NICUs has not been specifically and systematically evaluated. | Practice variation in anti-epileptic drug use for neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy among regional NICUs

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.