Case report: Cholecystoduodenostomy for cholestatic liver disease in a premature infant with cystic fibrosis and short gut syndrome

Cholecystoduodenostomy is a surgical procedure that bypasses the extrahepatic biliary tree and connects the gallbladder directly to the duodenum. This case describes the successful use of this procedure in a novel situation. | Case report: Cholecystoduodenostomy for cholestatic liver disease in a premature infant with cystic fibrosis and short gut syndrome

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.