Overweight trajectory and cardio metabolic risk factors in young adults

Obesity is one of the conditions that increases the risk of cardiovascular disease. Studies about obesity trajectory and cardio metabolic outcomes at adulthood are still scarce. Therefore, we aimed to assess the association between patterns of overweight over the life-course and cardio metabolic risk factors in young adults. | Overweight trajectory and cardio metabolic risk factors in young adults

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
48    34    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.