A case report of a challenging diagnosis of biliary atresia in a patient receiving total parenteral nutrition

Total parenteral nutrition (TPN) and biliary atresia (BA) are common causes of cholestasis in infancy. The diagnosis of BA is time sensitive due to an inverse correlation between age at intervention (hepatic portoenterostomy - HPE) and survival without liver transplantation. | A case report of a challenging diagnosis of biliary atresia in a patient receiving total parenteral nutrition

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.