Development of a web-based assessment tool that evaluates the meal situation when a child has a percutaneous endoscopic gastrostomy

Children with cancer often suffer side effects from their treatment, for example nausea and vomiting, which can lead to malnutrition. If a child cannot eat orally, a percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) can improve his or her well-being, psychosocial development and growth by enabling the supply of nourishment and facilitating the administration of necessary medicines. | Development of a web-based assessment tool that evaluates the meal situation when a child has a percutaneous endoscopic gastrostomy

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.