Paths to language development in at risk children: A qualitative comparative analysis (QCA)

Childhood language development is related to long term educational, employment, health and social outcomes. Previous research identifies a complex range of risk and protective factors which result in good and poor language outcomes for children, however children at risk are an underrepresented group in these studies. | Paths to language development in at risk children: A qualitative comparative analysis (QCA)

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
107    5    1    23-09-2021
75    8    1    23-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.