Sensation seeking in 3- to 6-year-old children: Associations with sociodemographic parameters and behavioural difficulties

The present study investigates whether sensation seeking in pre-school-age children is associated with age, gender and socio-economic status, and how sensation seeking relates to behavioural difficulties. | Sensation seeking in 3- to 6-year-old children: Associations with sociodemographic parameters and behavioural difficulties

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.