A newborn with seizures born to a mother diagnosed with primary carnitine deficiency

Maternofetal carnitine transport through the placenta is the main route of fetal carnitine uptake. Decreased free carnitine levels discovered by newborn screening has identified many asymptomatic adult women with systemic primary carnitine deficiency (PCD). | A newborn with seizures born to a mother diagnosed with primary carnitine deficiency

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
434    25    2    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.