Emotional and behavioral problems and associated factors among children and adolescents on highly active anti-retroviral therapy in public hospitals of West Gojjam zone, Amhara regional state of Ethiopia, 2018: A cross-sectional study

Children and adolescents with HIV/AIDS are more likely to have emotional and behavioral problems than the general population. This can result in a continuing negative influence on the quality of life, school performance, immunity and co-morbidity of children and adolescents with HIV/AIDS. | Emotional and behavioral problems and associated factors among children and adolescents on highly active anti-retroviral therapy in public hospitals of West Gojjam zone, Amhara regional state of Ethiopia, 2018: A cross-sectional study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
215    168    1    11-06-2023
26    317    4    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.