Clinically relevant body composition methods for obese pediatric patients

There is no gold standard in body composition measurement in pediatric patients with obesity. Therefore, the aim of this study was to investigate if there are any differences between two bioelectrical impedance analysis techniques performed in children and adolescents with obesity. | Clinically relevant body composition methods for obese pediatric patients

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.