Randomized controlled trial protocol to improve multisensory neural processing, language and motor outcomes in preterm infants

Premature infants are at risk for abnormal sensory development due to brain immaturity at birth and atypical early sensory experiences in the Neonatal Intensive Care Unit. This altered sensory development can have downstream effects on other more complex developmental processes. | Randomized controlled trial protocol to improve multisensory neural processing, language and motor outcomes in preterm infants

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
78    32    1    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.