From uncertainty to gradually managing and awaiting recovery of a periodic condition- a qualitative study of parents´ experiences of PFAPA syndrome

The prevalence of periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and cervical adenitis (PFAPA) syndrome is unknown. Although an uncommon condition, it is considered to be the most common autoinflammatory disease among children in many parts of the world. | From uncertainty to gradually managing and awaiting recovery of a periodic condition- a qualitative study of parents´ experiences of PFAPA syndrome

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.