Maternal characteristics and nutritional status among 6–59 months of children in Ethiopia: Further analysis of demographic and health survey

In Ethiopia, 28% of child mortality is caused by under nutrition. There is also some controversial evidence about the association between maternal characteristics and nutritional status of under five children. This study was aimed to assess the association between maternal characteristics and nutritional status among 6–59 months of children in Ethiopia. | Maternal characteristics and nutritional status among 6–59 months of children in Ethiopia: Further analysis of demographic and health survey

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
63    26    2    08-06-2023
120    30    3    08-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.