Congenital emphysematous lung disease associated with a novel Filamin A mutation: Case report and literature review

Progressive lung involvement in Filamin A (FLNA)-related cerebral periventricular nodular heterotopia (PVNH) has been reported in a limited number of cases. | Congenital emphysematous lung disease associated with a novel Filamin A mutation: Case report and literature review

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.