A screening tool for psychological difficulties in children aged 6 to 36 months: Cross-cultural validation in Kenya, Cambodia and Uganda

In low-resource settings, the lack of mental health professionals and cross-culturally validated screening instruments complicates mental health care delivery. This is especially the case for very young children. | A screening tool for psychological difficulties in children aged 6 to 36 months: Cross-cultural validation in Kenya, Cambodia and Uganda

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
85    17    1    23-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.