Allometric scaling of aerobic fitness outputs in school-aged pubertal girls

This study aimed to determine the allometric exponents for concurrent size descriptors (stature, body mass and fat-free mass) and also to examine the contribution of chronological age and pubertal status combined with above mentioned size descriptors to explain inter-individual variability in the peak of oxygen uptake (VO2peak) among girls during circumpubertal years. | Allometric scaling of aerobic fitness outputs in school-aged pubertal girls

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.