Rasopathies case report: Concurrence of two pathogenic variations de novo in NF1 and KRAS genes in a patient

Rasopathies are a group of genetic malformative syndromes including neurofibromatosis 1, Noonan, LEOPARD, Costello, cardio-facio-cutaneous, Legius, and capillary malformation-arteriovenous malformation syndromes. | Rasopathies case report: Concurrence of two pathogenic variations de novo in NF1 and KRAS genes in a patient

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.