Survivorship care plan experiences among childhood acute lymphoblastic leukemia patients and their families

As survivorship care plan (SCP) use among childhood cancer survivors and their families has not been extensively researched, we report on their experiences with receiving an SCP after the completion of therapy. | Survivorship care plan experiences among childhood acute lymphoblastic leukemia patients and their families

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.